participant

Olga Kozhevnikova

Olga Kozhevnikova

My roles at Hackathon